بازدید مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی ایلام