برگزاری ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در ایلام