حضور جهاددانشگاهی ایلام در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان